fbpx
LLBel 1-01

LLBel สร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่
ก้าวล้ำนำสมัย เข้าใจธุรกิจ

การอยู่รวมกันในสังคมนั้นย่อมต้องมีกฎกติกา เพื่อสร้างกรอบข้อตกลงร่วมกัน ไม่ให้ใครถูกริดรอนสิทธิ์หรือเอารัดเอาเปรียบ และลดโอกาสที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุด ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกกันว่า “กฎหมาย”

กฎหมายถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญในทุกภาคส่วนของประเทศรวมถึงด้านธุรกิจที่ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ด้วยเหตุนี้เองทางสถาบันวอร์ริคจึงจัดงาน “LAW Chula Open House” ขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเจาะลึกหลักสูตรอินเตอร์ฯ เปิดใหม่ล่าสุดอย่าง LLBel (Bachelor of Laws, Experiential Learning in Business and Technology Law) งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเจาะลึกทุกประเด็นคำถามและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรแบบครบจบในที่เดียว พร้อมทั้งศิษย์เก่าจากนิติศาสตร์ จุฬาฯ อย่าง คุณหยก – ผศ. ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล ที่ปัจจุบันดำรงดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนบริหาร (Managing Partner) ของ VA Partners บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่วงเป็นนิสิต รวมถึงชีวิตการทำงานกับน้อง ๆ ทุกคน

LLBel คืออะไร

หลักสูตร LLBel (Bachelor of Laws, Experiential Learning in Business and Technology Law) ต้องการสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย เข้าใจธุรกิจ และมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบรับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีสิ้นสุด โดยผสมผสาน 3 องค์รวมความรู้เข้าด้วยกัน

(1) เรียนรู้กฎหมายพื้นฐานภาคบังคับ ทั้งกฎหมายแพ่ง, กฎหมายอาญา, กฎหมายปกครอง รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
(2) ผลักดันให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจเป็นกฎหมายธุรกิจ, กฎหมายเทคโนโลยี หรือผนวกรวมระหว่างกฎหมายธุรกิจและกฎหมายเทคโนโลยีก็ได้
(3) เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย (Legal Clinics) หรือฝึกงานกับสำนักงานกฎหมาย (Law Firms) เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เตรียมนักกฎหมายรุ่นใหม่ได้อย่างครบเครื่อง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

การเรียนการสอนเป็นแบบไหน

การจะสร้างนักกฎหมายในปัจจุบันนั้นคณาจารย์จะไม่ให้เรียนรู้แบบ Lecture-based Learning   ที่เน้นการท่องจำ เปิดประมวล อ่านและตีความมาตรา แต่จะส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจผ่านการร่วมอภิปรายเคสต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากธุรกิจ A จะควบรวมกับธุรกิจ B เราเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งมีข้อกฎหมายใดบ้างที่รองรับ รวมถึงเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการฝึกงาน ซึ่งการเรียนรู้แนวนี้มีผลต่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต แน่นอนว่าคลาสเรียนทั้งหมดจะสอนโดยอาจารย์และนักกฎหมายชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ความโดดเด่นและแตกต่างของ LLBel

(1) Academic Excellence นิสิตจะได้เรียนศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไปพร้อมกับมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีของกฎหมายไทย ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเจาะลึกได้จาก 3 สาขาวิชา อันได้แก่ กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายเทคโนโลยี หรือ ผนวกรวมระหว่างกฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
(2) Skills Enhancement นิสิตจะได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ไปด้วยกัน ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์แบบ Project-based Learning ได้ฝึกฝนลงมือทำจริงได้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้วย Legal Lab ประกอบกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเทคโนโลยี
(3) Professional Experience นิสิตจะมีโอกาสในการฝึกงานในบริษัทและ Law Firms ชั้นนำระดับประเทศ
(4) Global Opportunities ทางหลักสูตรมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็น MOU กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตที่ต้องการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม

เส้นทางชีวิตบัณฑิตนิติศาสตร์เป็นอย่างไร

การเรียนจบคณะนิติศาสตร์นั้นถือว่าเป็นปริญญาวิชาชีพที่ต้องผ่านการฝึกทักษะคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีมุมมองหลากมิติ เพราะการจะเป็นนักกฎหมายที่ดีได้นั้นต้องรู้จักปรับตัวและต้องเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ทำให้สามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปศึกษาต่อในสาขาวิชาอื่นได้ไม่ยาก อย่างตัวคุณหยกเองก็นำไปต่อยอดด้านเศรษฐศาสตร์และด้านบริหาร ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้เป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่ก้าวทันสมัยมากยิ่งขึ้น ต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี มี DNA ทักษะในการปรับตัว สามารถทำงานที่อาศัยการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ ทำให้คุณหยกทำงานได้หลากหลาย ปัจจุบันเป็น Managing Partner ให้กับบริษัท VA Partners ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย และเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนหน้านั้นเป็นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในวิทยาลัยทรินิตี้ฮอลล์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่อโกด้า (สำนักงานใหญ่)

เส้นทางการทำงานในอนาคต

บัณฑิตมีโอกาสที่หลากหลายและเปิดกว้างในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพราะนิสิตมีความรู้ในเรื่องกฎหมายเป็นฐานสำคัญ มีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจและเทคโนโลยี เป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งสามารถใช้ทักษะและความสามารถในการทำงานสายธุรกิจได้อีกด้วย และที่สำคัญบัณฑิตทุกคนสามารถสอบตั๋วทนายและเนติบัณฑิตได้เหมือนหลักสูตรภาคไทย

Admission Requirements

  • English Proficiency จาก IELTS, CU-TEP หรือ TOEFL
  • Standardized Test
  • SAT Math และ SAT Verbal
  • Specific Requirement จาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์

เนื่องจากเป็นหลักสูตรสำหรับว่าที่นักกฎหมายรุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ดังนั้นการเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าเราจะมีที่นั่งในคณะอย่างแน่นอน หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิชิตคะแนน SAT และ IELTS สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Warwick Institute 02-658-4880 หรือ LINE: @warwick

PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้